เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วิสัยทัศน์ 
"เป็นเลิศด้านบริการ ผสานภาคี มีนวัตกรรม นำใช้เทคโนโลยี       
เจ้าหน้าที่มีความสุข "

 

 พันธกิจ
1.จัดบริการสุขภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และ คบส.โดยทีมสหวิชาชีพ

2.เสริมสร้างความร่วมมือในระบบบริการสุขภาพทุกมิติ กับภาคีเครือข่าย
3.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการให้บริการ
  และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสุขภาพ

4.พัฒนาระบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.ส่งเสริมบรรยากาศและกิจกรรมสร้างคุณค่าและความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่

ค่านิยม
 Smile            บริการด้วยรอยยิ้ม
Efficiency          มีประสิทธิภาพ
          Learning             เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
              Attitude              บุคคลากรมีเจตคติที่ดีต่องาน
            Performance        มุ่งทำงานให้ผลงานเหนือความคาดหวัง
                      Happy               ความสุขทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ    
            Unity                  เป็นหนึ่งเดียวและสามัคคี
               Management       บริหารงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม    

^