เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+
    คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และแผนงาน
    คณะกรรมการอนุการเงิน 
    คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสุขภาพ คปสอ.เสลภูมิ
    คณะกรรมการพัฒนาแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
    คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
    คณะกรรมการวิชาการและวิจัย
    คำสั่งรายชื่อผู้รับผิดชอบ KPI จังหวัด CUP 2560 
    คณะกรรมการประสานงานเครือข่ายคุณภาพอำเภอเสลภูมิ (คปสอ.)
^