เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+
                ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
        1 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
        2 เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารในระดับกระทรวง จังหวัด อำเภอ และประสานข้อมูลจากภายนอก
        3 การบริการและสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร
        4 การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร
        5 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพร้อมนำเสนอผู้บริหารและสร้างระบบบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
^