เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
^