เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

" เป็นโรงพยาบาลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ภายในปี 2560 "

พันธกิจ

1. บริการสุขภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู โดยทีมสหวิชาชีพ
2. เสริมสร้างความร่วมมือ ในระบบบริการสุขภาพมิติต่าง กับภาคีเครือข่าย
3. พัฒนาสมรรถะของบุคคลากรให้มีขีดความสามารถในการให้บริการและการสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านสุขภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5. ส่งเสริมบรรยากาศและกิจกรรมสร้างคุณค่าและความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่
^