เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+
                     ขอบเขตการให้บริการ
      1.หน่วยงานภายในโรงพยาบาลเสลภูมิ  29 หน่วยงาน

            - องค์กรแพทย์                                  - งานผู้ป่วยในหญิง 
            - ฝ่ายทันตกรรม                                 - งานผู้ป่วยในชาย 
            - ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค     - งานจ่ายกลาง
            - งานปฏิบัติการชันสูตร                         - งานห้องคลอด 
            - งานรังสีวิทยา                                   - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
            - ศูนย์บริการผู้พิการครบวงจร                 - งานสนับสนุนกลาง (ยานพาหนะ) 
            - งานแพทย์แผนไทย                           - งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
            - งานกายภาพบำบัด                             - งานการเงิน
            - งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน         - งานซ่อมบำรุง
            - งานโภชนาการ                                 - งานประชาสัมพันธ์และศูนย์สื่อสุขภาพ
            - กลุ่มงานการพยาบาล                         - สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
            - งานผู้ป่วยนอก                                  - งานประกันสุขภาพ
            - งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน                          - สำนักทรัพยากรมนุษย์ +9
            - งานผ่าตัด                                        - ศูนย์ข้อมูลสุขภาพและระบบแผนงาน
            - งานวิสัญญี                  

     2.ให้บริการหน่วยงานภายนอกที่ติดต่อประสานงานทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด เขตสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุข
^