เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+
    1. งานวางแผนพัฒนาสาธารณสุข
1.1 สนับสนุนผู้บริหารในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
1.2 ศึกษาประเด็นเชิงนโยบายต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนแผนและเสนอแนะแนวทางในการวางกลยุทธ์
1.3 เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารกับฝ่ายงานต่าง ๆ ในการผลักดันให้มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ
     โดยเป็นศูนย์กลางในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตั้งแต่การสื่อสารแผนการกำหนดตัวชี้วัดร่วมกับฝ่ายงาน
     และการติดตามผลการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
1.4 การสรรงบประมาณ  UC ภายใน CUP
1.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขในระดับโรงพยาบาลและ CUP
1.6 การจัดทำแผนงบลงทุน สิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม Service plan
1.7 รวบรวมแผนงานหลักๆของโรงพยาบาล  เช่น แผนงานพัฒนาสุขภาพ แผนพัสดุ  แผนการเงิน  แผนพัฒนาบุคลากร
1.8 การจัดการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและ CUP
1.9 การตรวจสอบโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.10 งานธุรการ

 
    2. งานนิเทศติดตามและประเมินผล
2.1 การรับการตรวจราชการและนิเทศงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

2.2 การรับนิเทศ ติดตาม กำกับงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.3 การนิเทศ ติดตาม หน่วยงานภายในโรงพยาบาล ตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และควบคุมกำกับ แผนงาน/โครงการ
2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในโรงพยาบาล
^